jcergolj/laravellte

Additional resources on many-to-many: